Uppdatering om värmesystemet 2021-09-27


För ungefär tre veckor sedan byttes alla radiatorventiler och sedan dess har fastighetsskötaren hållit igång en reningsprocess, där man filtrerar bort rost som samlats i rör och radiatorer. Denna process behöver fortsätta upp till två veckor ytterligare. Slutligen monterar rörfirman nya termostater och justerar in temperaturerna. Då ska allt fungera som normalt igen. Detta sista steg tar någon dag att genomföra, givet att de kan komma in i alla lägenheter. Så var uppmärksamma på kommande information om när nycklar behöver samlas in.

Avbryter man reningsprocessen för tidigt finns det risk att de nya ventilerna sätts igen och man får ännu större problem med värmen i vinter. 

Under den tid som återstår för reningsprocessen har man slagit på värmen i systemet lite försiktigt och kommer att trappa upp den vid behov. På grund av att termostater och injustering saknas kommer värmen att vara ojämnt fördelad i huset. Vi ber er ha tålamod med detta. Som det ser ut kommer utetemperaturen håller sig på ungefär samma nivå kommande veckor .

Det ni själva kan göra är att öppna upp de grå plastlocken där de nya ventilerna monterats. När de är fullt utskruvade hindras inte varmvattnet från att cirkulera (temperatur ökar). Likaså kan man skruva igen dem fullt för att stänga flödet (temperatur minskar)

Ventilbyte radiatorer – start måndag 23 augusti

Som en del i arbetetet med att förbättra fastighetens värmesystem kommer samtliga radiatorventiler i fastigheten att bytas ut med start måndag den 23 augusti. Det betyder att hantverkare från WW Rör AB måste få tillträde till samtliga lägenheter och lokaler. Om någon lägenhet inte är åtkomlig hindras hela arbetet, som måste göras i en viss ordning.

Era lägenhetsnycklar samlas in måndag 23 augusti mellan 08:00 och 09:00 i entrén på Rödabergsgatan. Nycklarna ska vara märkta med lägenhetsnummer. Ni kan också välja att vara hemma och släppa in hantverkarna, men det är inte möjligt att lämna någon exakt tid när de kommer till just er lägenhet.

Ni ombeds innan besöket plocka bort gardiner och flytta möbler så att hantverkarna kommer åt ventilerna på era radiatorer.

Arbetet börjar samtidigt på översta planet i båda trapphusen. Man räknar med att kunna avverka ett våningsplan per dag om allt går som det ska

När alla radiatorventiler bytts ut kommer värmesystemet sättas igång igen och får stabiliseras. Vid senare tillfälle kommer WW Rör tillbaka för injustering av ventilerna samt för att montera termostater. Vi kommer även att informera om detta i god tid innan.

Kallelse till årsstämma 2021

Härmed kallas samtliga medlemmar i Brf Eken 8 till årsstämma 2021.
Tid: onsdag den 30 juni kl. 18.00 
Plats: Innergården

Dagordning
1) Stämmans öppnande
2) Godkännande av dagordningen
3) Val av stämmoordförande
4) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5) Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7) Fastställande av röstlängd
8) Föredragning av styrelsens årsredovisning
9) Föredragning av revisionsberättelse
10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11) Beslut om resultatdisposition
12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14) Val av styrelseledamöter och suppleanter
15) Val av revisorer och revisorssuppleant
16) Val av valberedning
17) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
18) Motioner från medlemmar enligt paragraf §34
19) Övriga frågor
20) Stämmans avslutande

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Dags att inkomma med motioner till årsstämma 2021

Styrelsen uppmanar föreningens medlemmar att inkomma med motioner till årsstämman senast den15 juni.

Kallelse till årsstämman skickas ut två veckor innan stämman och kommer att innehålla inkomna motioner tillsammans med styrelsens yttrande. Årsstämman kommer att hållas den 30 juni på innergården.

Instruktioner
Viktigt att tänka på är att en motion ska vara utformad som en konkret fråga till vilken stäm­man kan ta ställning — inte enbart som ett allmänt förslag eller önskemål.

Börja gärna skriften med en bakgrundsbeskrivning som förklarar syftet med motionen, för att under­lätta för stämmans deltagare att sätta sig in i frågan.

Motionen avslutas med att motionären föreslår stämman att bifalla motionen.

Ta endast upp ett ämne per motion. Om du har flera ämnen som du vill ska behandlas — lämna istället in flera separata motioner.

Det går bra att lämna in motioner via styrelsens brevlåda i entrén till Rödabergsgatan 10, eller att skicka in via e-post till styrelsen@eken8.se

Infoblad maj 2021

Vattenledningsskada

Ett par hushåll och en del av källaren har tyvärr drabbats av vattenskador då en trycksatt vattenledning sprungit läck under april månad. För närvarande pågår arbete med att få bort skadorna och sedan torka ut och återställa utrymmena som drabbats.

Styrelsen påminner också alla medlemmar att se över sin hemförsäkring så att bostadsrättstillägg ingår, då föreningen inte står för detta tillägg. Tillägget täcker vissa former av skador, t.ex. vatten, vilket inte täcks av enbart hemförsäkringen.

Stamspolningen
Vid stamspolningen som gjordes i slutet av mars lät föreningen undersöka status på avloppsstammarna med kamera och kunde konstatera att standarden på rören i huvudsak är god och att det inte är något akut behov av stambyte. Stammarna har en beräknad livslängd på 10–20 år till. Vi håller förstås ögonen på detta i samband med fortsatt underhåll.

Då flera medlemmar var frånvarande eller inte släppte in stamspolningsfirman kommer föreningen tyvärr behöva bekosta ännu en omgång av stamspolning för de som missades. Är ni en av dem, var uppmärksam på information om när detta sker igen. Föreningen får betala extra för er skull.

Försenad årsstämma – juni 2021

Även i år kommer föreningsstämman hållas i juni månad. Exakt datum för stämman är inte satt men detta kommer att annonseras minst två veckor innan det hålls. Skälet är samma som förra året – pandemin.

Stämman kommer att hållas på innergården, men vi kommer även att kunna erbjuda att man är med via telefonkonferens, så alla som vill kan ringa in för att delta. Om ni ämnar göra detta, vänligen meddela styrelsen i förväg. Styrelsen uppmanar alla att nyttja sin fullmakt om man inte kan vara med fysiskt eller via telefon.

Årsredovisningen är klar och kommer snart från tryckeriet, men har för den uppmärksamme funnits tillgänglig på föreningens hemsida från 23 mars.

Renovering av värmesystemet

Då vi under flera år haft växande problem med uppvärmningen i huset kommer vi under sommaren sätta igång ett projekt för att renovera värmesystemet. I detta ingår eventuellt byte av ventiler och termostater i radiatorer, filtrering och avgasning av ledningarna samt injustering av hela systemet. Tanken är att detta ska göras under sommaren och vara klart innan hösten, för att påverka medlemmarna så lite som möjligt.

Staden planterar nytt

Som ni säkert noterat pågår grävarbeten på Rödabergsgatan. Det är stadsförvaltningen som håller på att förbereda för plantering av träd genom att ordna med jord, bevattning och belysning. Själva trädplanteringen kommer att ske i höst. Enligt källa på stadsförvaltningen kommer de nya träden att vara av arten europeisk bäralm (Celtis australis), som ska vara motståndskraftig mot almsjukan.

Engagera dig i föreningen

Till sommaren kommer tre styrelsemedlemmar flytta från föreningen och föreningen behöver alltså besluta om nya medlemmar vid stämman i juni. Styrelsen behöver just din erfarenhet och dina åsikter för att föreningen ska bli bra och trivsam. Meddela valberedningen (Ulla-Britt Björkman) eller styrelsen om du tillföra ditt engagemang.

Årsredovisning 2020

Årsredovisningen för 2020 finns att ladda ned här, eller se länkarna under rubriken ”Dokument” på höger sida. Tryckta årsredovisningar kommer även delas ut när de blivit tillgängliga från tryckeriet.