Kategoriarkiv: Styrelsemöten

Styrelsereferaten

Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2011-02-01

Luftning av radiatorer

Alla medlemmar uppmanas att lufta sina radiatorer kontinuerligt. Styrelsen köper in nycklar och hänger upp i källaren. Under våren ska alla radiatorer i föreningen gås igenom och därför kommer styrelsen att behöva nyckel till alla lägenheter. Vi återkommer så snart datum är satt.

Höga energikostnader

Energikostnaderna i föreningen är skyhöga. Styrelsen uppmanar därför alla medlemmar att i den mån det är möjligt spara på el för uppvärmning. Förslag till gemensamma besparingar av energi i föreningen mottages tacksamt av styrelsen.

Årsstämma

Styrelsen är i full färd med att bestämma datum för årsstämma, som kommer att infalla under april/maj. Vi återkommer så snart datum är satt.

Utlägg

Har en medlem haft utlägg för inköp till föreningen önskar styrelsen att kvitton fästs på en A4 sida med namn och kontonummer angivet. Denna lämnas vidare direkt till kassör Petter Fridman.

OBS! Kontakta först styrelsen angående eventuellt inköp.

Ny el på vinden
Då föreningen är mycket nöjd med den nya elen i källaren, har styrelsen beslutat att anlita samma firma för omdragning av elsystem på vinden. Detta arbete kommer att äga rum under våren.

Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2010-12-12

Hundrastgård
Föreningen var av en medlem representerad vid senaste öppna mötet hos stadsdelsförvaltningen. Ärendet återremitterades dock till förvaltningen för fördjupad analys och behandling. Man kommer att ta upp frågan på nytt i februari. Detta är givetvis en positiv nyhet för oss. Styrelsen kommer dock att jobba vidare tills att förslaget är hävt helt och hållet. Vi vill skicka ett stort tack alla de medlemmar som har hjälpt till med att skapa opinion.

Enkäter
Styrelsen har endast fått in ett fåtal av de enkäter som medlemmarna bads att fylla i och återkomma med i början av december. Vi uppmanar därför alla som ännu inte har haft möjlighet att besvara dessa att göra detta. Det är viktigt att alla medlemmar får möjligheten att påverka vad som är bäst för vår förening.

VVS
Hantverkare som ska åtgärda problemen med stammarna är kontaktade och kommer på onsdag. Vi arbetar hårt för att alla ska få en vinter utan problem med element.

Dörröppnare Rödabergsgatan
Dörröppnaren på Rödabergsgatan är nu lagad. Styrelsen har sedan dag ett efter skadegörelsen arbetat hårt för att få en lösning. Det långa dröjsmålet till trots grundar sig på samhällets kvarn som ibland tyvärr maler långsamt.

Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2010-11-03

Ekonomi
Styrelsen beslutar att ej höja avgifterna till nästa år.

Hissar
Medlemmarna uppmanas att kontakta styrelsen om man har synpunkter gällande underhåll av hissarna, innan man kontaktar hissleverantören. Detta för att undvika onödiga kostnader.

Målning av källare
Fredagen den 19e november från kl 18 och framåt, samt lördagen den 20e november klockan 11 och framåt kommer vi att måla källaren. Medlemmarna inbjuds att medverka på denna. Styrelsen uppmanar även medlemmarna att vara försiktiga när man vistas i källaren under denna period.

Hundrastgård
Styrelsen har skickat ett brev till parkgruppen samt alla ansvariga politiker Se bifogad fil). Föreningen har även varit representerad på ett öppet möte med stadsdelsförvaltningen där åsikten blev framförd. Vi är också representerade i Vi i Vasastan. Nu hoppas vi på att de som bestämmer inte beslutar att genomföra planen.

El i källaren
Elarbetet i källaren är i full gång och borde vara avslutat. Styrelsen är mkt nöjda.

Glögg
Den 12. december klockan 15 arrangerar styrelsen glögg för föreningen. Alla är varmt välkomna. Föreningen sätter upp lapp om detta.

Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2010-10-06

Ekonomi
Styrelsen kommer att avsätta en underhållsbuffert med en ny kall och snörik vinter i åtanke.

Mangel
Styrelsen undersöker möjligheten att ha en löpande service på mangeln. En ny mangelduk kommer att monteras.

Eventuella skador i samband med sprängningarna
De skador som finns i huset är dokumenterade i fotoväg. Detta för att kunna dokumentera om dessa förvärras i och med sprängningarna av citybanan.

Skoputs
Vi kommer att införskaffa en skoputsborste till varje entre. Detta för att undvika att onödigt grus sprids i huset när vägarna börjar att sandas.

Målning i källaren
Källaren kommer att vitmålas efter att elen är utbytt.

Hundrastgård
Förslag från Normalms stadsdelsförvaltning att anlägga en hundrastgård i Solvändan precis utanför porten Rödabergsgatan. Utformningen av rastgården ska vara av ”lyxvariant” med tak, bänkar och många redskap för hundarna i glada färger. Med andra ord långt bort från den ursprungliga lugna omgivning som Rödabergsområdet har. Styrelsen ställer sig negativa till förslaget försöker påverka så att bygget ej genomförs. För mer info vänligen kontakta Karin Kihlgren.

Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2010-09-14

Den nya städfirman börjar 1/10.

Årsredovisning och dylikt till mäklare ska läggas ut på webben www.eken8.se

Vi kommer inom kort att beställa en ny mangelduk.

Renovering av elen i huset (gemensamma utrymmen) kommer att iversättas snarast med början i källaren.

Skadegörelsen av den automatisk dörröppnaren är polisanmäld. Styrelsen ser på möjligheten att återupprätta denna. Dock är detta en ekonomisk fråga.

Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2010-06-22

Offerter för underhåll av lägenheter

Medlemmarna har ej tillåtelse att ta in offerter för underhåll av de enskilda lägenheterna för arbeten som ska belastas styrelsen. Beslut och godkännande av offert måste göras av styrelsen.

Målning samt mindre underhåll

Det kommer att ske ett mindre underhåll i augusti/september av gemensamma utrymmen i källaren; väggarna utanför tvättstugan samt cykelrummet. Kakbruk införskaffas för att reparera galler på RBG.

Fasader

Styrelsen kommer att dokumentera eventuella skador på fasaderna som kan tänkas uppkomma i samband med sprängningarna av Citybanan. Dessa ska fotas samt tidsdokumenteras som bevis.

Referat från konstituerande styrelsemöte

Kort referat från första styrelsemötet efter årsstämman,

Eken nr 8

På det första styrelsemötet fastlades rollerna för de nya styrelsemedlemmarna:

Ordförande: Kjetil F. Hansen

Kassör: Petter Fridman

Sekreterare: Karin Kihlgren

Ordinarie: Alexander Aivars

Ordinarie: Michael Stavbäck

Suppleant: Marja Kollanen

Suppleant: Johan Schylander
Vi är tacksamma för förtroendet och kommer att arbeta hårt för allas trevnad och husets bästa. En av de punkter vi vill bli bättre på är information till medlemmarna. Därför kommer korta referat från de styrelsemöten som hålls att hängas upp på anslagstavlan. Referaten kommer även att läggas ut på vår gemensamma hemsida: www.eken8.se. Hemsidan kommer att användas mer aktivt framöver och innehålla tjänster och dokument som kan vara nyttiga för medlemmarna. Vi kommer att uppdatera hemsidan löpande och uppmanar alla medlemmar att besöka denna kontinuerligt.

För Er som vill ha information även via e-post, vänligen skicka ett mail till styrelsen@eken8.se. Ni kan även skriva er mailadress som hänger här under för att på så sätt komma med på mailinglistan alla@eken8.se.

Tveka inte att höra av er om Ni har frågor eller kommentarer.

Vänliga hälsningar,

styrelsen@eken8.se

Kortfattat protokoll från styrelsemöte 2010-06-01

Lås och kod
Styrelsen ska ha en uppsättning var av nycklarna till till låsen för de båda skrubbarna samt till arkivet. Medlemmarna uppmanas därför att kontakta en styrelsemedlem för tillgång till dessa utrymmen.

Koden ska äntligen bytas. Styrelsen beklagar strulet med detta och kommer att hänga upp information om vad som gäller.

Ekonomi
Vi kommer att undersöka möjligheten för amortering av de lån vi har för föreningen idag. För bästa möjliga avtal undersöker vi idag flera banker. Styrelsen kommer att återkomma med dettas så snart något är bestämt.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Referat från styrelsemötet den 18 maj

Städdagen
De medlemmar som inte avser att deltaga vid städningen bjuder på korv vid städdagens slut.

Det har kommit ett förslag att styrelsen förbereder nästa städdag bättre nästa gång genom att ta en runda för att stämma av vad som behövs göras och vad som finns av material och så vidare. Vidare ska dessa ”to-dos” mynna ut till en lista som ska sättas upp på anslagstavlan där alla medlemmar kan skriva upp sig för utförande av lämpliga uppgifter. Målet är att hitta så mycket kompetens som möjligt i huset för att slippa ta in extern hjälp.

Uppgifter på medlemmarna
Det föreligger ett önskemål från styrelsen att ha alla medlemmars telefonnummer och e-postadresser. Detta för att snabbt kunna få tag i medlemmarna vid olika tillfällen. Vi vill även ha uppgifter till eventuella hyresgäster. Styrelsen återkommer till medlemmarna för insamling av information till denna lista. För medlemmarna skull kommer denna lista endast att bli tillgänglig för styrelsen och hanteras enligt PUL, personuppgiftslagen (1998:204).

El i huset
Hela den allmänna elen i huset bör ses över. Idag är det gamla ledningar, trasiga ledningar, dålig belysning i vissa utrymmen samt lampor som inte släcks. Detta bör ses över för att få en mer energieffektiv elförbrukning i föreningen. Vi ska även se över möjligheten för att dra i trefas. Styrelsen kommer att kontakta möjliga leverantörer och för att få ett kostnadsförslag på detta arbete.

Styrelsen
Stockholm, 2010-05-19